تفسیر قران-logo

تفسیر قران

Government

با رویکرد اسمائی روانشناسی اجتماعی // ‏برای پیوستن به گروه واتساپ مَأْدُبَةُ اللَّهِ این پیوند را دنبال کنید: https://chat.whatsapp.com/IT0kBiV5tw5GCtlZY4g9Wu شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۱۲۳۷۷۲۸۸۲

Location:

United States

Genres:

Government

Description:

با رویکرد اسمائی روانشناسی اجتماعی // ‏برای پیوستن به گروه واتساپ مَأْدُبَةُ اللَّهِ این پیوند را دنبال کنید: https://chat.whatsapp.com/IT0kBiV5tw5GCtlZY4g9Wu شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۱۲۳۷۷۲۸۸۲

Language:

English


Episodes

recording-زمان و مکان در علم

10/28/2022
Listen to my newest episode and discover more great content from my show!

Duration:00:10:24

ص ۷۳ قران تفسیر سوره ال عمران

6/4/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:36:33

ص ۷۲ قران کریم تفسیر سوره ال عمران

6/3/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:44:37

مراتب شبهای قدر

5/12/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:03:49

کی قاتل بودن موسی را لو داد

5/8/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:03:43

سوره نجم و معنای لات و عزی و منات

5/8/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:51:20

اول سوره نجم و تاریخ

5/8/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:20:30

بث منهما رجالا و نساء

5/5/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:12:26

اول سوره علق .فضیلت سوره قدر

5/5/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:38:09

رزق در اسمان است حق است مثل ما انکم تنطقون

5/4/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:14:18

اول سوره اسراء

5/3/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:29:08

سوره اسراء ایه اول

5/3/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:41:02

ماء منهمر

5/3/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:02:14

من کل زوجان اثنین .فیهما من کل فاکهه زوجان

5/3/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:03:04

خضر و موسی و دچار سختی شدن خروج از مسیری که باید باشیم است

4/12/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:12:51

خضر و موسی و حکمتهای داستانهاmp3

4/12/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:15:57

جمع بین علم در قران است واینکه رجوع به علی ،هر که علم میخواهد ، باء تجلی در بسم الله الرحمن الرحیم

3/18/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:07:24

جریان خضر و موسی و چگونه در هر حال در محضر خضر باشی

3/16/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:11:11

بهشت ادم و حوا .لیبدی لهما ماوری عنهما

3/12/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:16:24

بسم الله نزدیکتره به اسم اعظم از ناظره چشم به سیاهی چشم

3/11/2021
قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

Duration:00:20:02